Novi Pravilnik o postupku rješavanja odštetnih zahtjeva oštećenih osoba u prometu: Ogromne promjene u autoosiguranjima!

Pravilnik propisuje dužnost osiguratelja da jasno i razumljivo informiraju oštećene osobe o postupku rješavanja odštetnih zahtjeva, uključujući uputu što učiniti točno u slučaju prometne nesreće, kako postaviti odštetni zahtjev te koje dokumente i podatke trebaju priložiti

Propis koji bi trebao u bitnom olakšati život svim sudionicima u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva, isplate šteta po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti, ugledao je svjetlo dana! Brojni će reći, konačno! Naime, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 28. lipnja 2024. donijela je Pravilnik o postupku rješavanja odštetnih zahtjeva oštećenih osoba u prometu! Stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama. Zašto bi to trebalo biti pravo olakšanje za vozače, odnosno, da budemo precizniji  sve one na koje se odnosi Zakon o obveznim osiguranjima u prometu? Reda mora biti, red se mora uvesti! Manevarski prostor za osobne ocjene, procjene, zavlačenja i različitu praksu u postupanju pojedinih osiguravajućih kuća treba svesti na najmanju moguću mjeru. Mnogi će reći, posve ga dokinuti. U tom svjetlu treba promatrati i donošenje i sadržaj ovog Pravilnika, koji donosi jasne smjernice za društva za osiguranje, s ciljem učinkovitog postupanja prema građanima prilikom isplate šteta po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti. Sve mora biti jasno i jednostavno, nema fige u džepu, nema nejasnih uputa, nama skrivenog sadržaja, nema traženja hrpe podataka, neosnovanog odbijanja, bez riječi i obrazloženja mišljenja vještaka ili računa za popravak! Gotovo je!

Pravilnik propisuje dužnost osiguratelja da jasno i razumljivo informiraju oštećene osobe o postupku rješavanja odštetnih zahtjeva, uključujući  uputu što učiniti točno u slučaju prometne nesreće, kako postaviti odštetni zahtjev te koje dokumente i podatke trebaju priložiti. Uredno ispunjena Europska izvješća o nesreći, ako su dostupna, mogu se koristiti kao odštetni zahtjev, odnosno kao izjava o okolnostima nastanka štetnog događaja.

Što je svakom tko podnosi odštetni zahtjev bitno? Bitno je da bude brzo, bez komplikacija i u konačnici da bude zadovoljan rješavanjem tog odštetnog zahtjeva! U to ime valja uzeti u obzir kako je sada doista i propisano da je odgovorni osiguratelj dužan u svakom slučaju aktivno i bez odugovlačenja poduzimati potrebne radnje radi utvrđivanja osnovanosti i visine odštetnog zahtjeva kako bi isplatio naknadu štete odnosno nesporni iznos naknade štete odnosno kako bi najkasnije u roku od 60 dana dostavio oštećenoj osobi pisanu odluku o odštetnom zahtjevu i to ili/ ili! Znači dostaviti u tom roku ili obrazloženu ponudu za naknadu štete, kada odgovornost odgovornom osiguratelju nije sporna i kada je utvrdio visinu štete ili  utemeljen odgovor na sve točke iz odštetnog zahtjeva, kada je odgovornom osiguratelju sporna odgovornost ili kada visinu štete nije u potpunosti utvrdio. Što se može sve dogoditi? Možda vam odštetni zahtjev bude u cijelosti usvojen, tu onda dakako, problema nema. No, moguće je i nadalje da osiguratelj utvrdi da nije odgovoran za naknadu štete, moguće je da utvrdi da je odgovoran samo za dio naknade štete ili pak da jednostavno nije u mogućnosti u potpunosti utvrditi visinu štete. Ni u te tri situacije Pravilnik ne prepušta ništa slučaju, ni improvizaciji, točno i precizno je navedeno što odgovor odgovornog osiguratelja u tim slučajevima treba sadržavati.

Osiguratelji se moraju ograničiti na traženje samo nužnih podataka od oštećene osobe, kao što su identifikacijski podaci, kontakt podaci i podaci o načinu isplate naknade štete. I što je još bitnije, osiguratelji su dužni sami pribaviti podatke i/ili dokumentaciju potrebnu za rješavanje odštetnog zahtjeva koji su im dostupni, uključujući i dokumentaciju od nadležnih tijela koja raspolažu podacima u vezi s prometnom nesrećom.

Skreće se osobito pozornost uz definiranu obvezu osiguratelja da uzme u obzir dostavljeni nalaz i mišljenje neovisnog vještaka i ponudu ili račun za popravak štete ovlaštenog pružatelja usluga, kojeg je oštećena osoba osobno izabrala te obrazložiti eventualno neprihvaćanje istog nalaza i mišljenja odnosno ponude/računa popravka u odgovarajućem dijelu ili u cijelosti. Osiguratelji ne smiju uvjetovati rješavanje odštetnog zahtjeva ili isplatu naknade štete sklapanjem nagodbe ili popravkom vozila kod određene servisne radionice, ni upućivati na to kao najbolji ili jedini način rješavanja odštetnog zahtjeva, te da je nužno prihvatiti ponuđeni iznos kao končan iznos.

Obrazložena ponuda odštete koju izrađuje društvo za osiguranje između ostalog treba sadržavati: specifikaciju utvrđene visine štete, uključujući detalje o dijelovima za zamjenu i popravak, kataloške brojeve te broj radnih sati prema standardima popravka proizvođača, zajedno s obrazloženjem primijenjenih specifičnih faktora poput amortizacije ili suodgovornosti detaljno očitovanje na sporne točke dostavljenog nalaza i mišljenja neovisnog vještaka i sporne stavke računa odnosno ponude za popravak štete uputu o pravu na podnošenje prigovora i načinu podnošenja prigovora na odluku osiguratelja te u roku od 15 dana za odgovor na prigovor.

Pravilnik i krajnje decidirano utvrđuje ključne rokove! Vezano uz rok za zaprimanje odštetnog zahtjeva  propisano je kako je osiguratelj  dužan evidentirati svaki zaprimljeni odštetni zahtjev najkasnije u roku od 3 radna dana od dana njegova zaprimanja. Što se tiče roka za isplatu štete Pravilnik kaže kako je osiguratelj je dužan isplatiti naknadu štete ili nesporni iznos naknade štete unutar 15 dana od slanja utemeljenog odgovora, ali najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja odštetnog zahtjeva.

Nema više mjesta ni za komplicirane i nerazumljive fraze ili izostanak dostupnih, potpunih i točnih informacija. Pravilnik vezano uz ta pitanja doslovno propisuje kako je ključne informacije za oštećenu osobu osiguratelj dužan imati na vidljivom mjestu na svojoj internetskoj stranici te s navedenim upoznati oštećenu osobu, a na njen zahtjev iste joj i uručiti prilikom podnošenja odštetnog zahtjeva. I što je još bitnije: ključne informacije za oštećenu osobu moraju biti kratke, jednostavne, napisane jasnim jezikom i biti prikazane kao samostalan dokument te na najviše dvije strane veličine papira A4 pri ispisu, na hrvatskom jeziku i na engleskom jeziku.