Pravila su jasna: Koliko je potrebno da nastupi zastara za prometni prekršaj?

Zastara prekršajnog progona počinje teći danom kad je prekršaj počinjen

Točno je da je sporost sudova neželjena stvar i svi je kritiziraju međutim, kada bi se u konkretnom slučaju ikako sud mogao opustiti, usporiti, ulijeniti i zametnuti ili zaboraviti negdje između tolikih silnih papira baš vaš spis to bi jako dobro došlo. Kriteriji se jako mijenjaju kad je vlastita koža u pitanju. Načela su načela, princip je princip ali kad sam osobno ja u igri to se sve malikice modificira. Koliki je zastarni rok? Svi su čuli za zastarni rok, neovisno o tome što nisu pravu osobito vični. Kruži predaja da je to vremensko razdoblje, nakon proteka kojeg ti ne mogu ništa! Kako bi se reklo prošla baba s kolačima. Prođe određeno vremensko razdoblje i više te ne mogu ni prekršajno goniti ni kazniti ni kaznu izvršiti. Slobodan kao ptica!

No, koliki je zastarni rok kod prekršaja? Pravilo glasi četiri godine, naime, prekršajni progon zastarijeva nakon četiri godine. Međutim, za prekršaje za koje je ovlašteni tužitelj obvezan izdati prekršajni nalog prekršajni progon zastarijeva nakon tri godine. Koje su to situacije?

Obavezni prekršajni nalog izdaje se zapravo vrlo često i to za: prekršaj propisan odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izdaje se također za prekršaj propisan zakonom za koji je kao kazna propisana samo novčana kazna do 5.000,00 kuna za fizičku osobu, do 10.000,00 kuna za počinitelja prekršaja fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, do 15.000,00 kuna za pravnu osobu i do 5.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Može se obavezni prekršajni nalog  doduše izdati i  ako je za prekršaj propisana novčana kazna veća od tog iznosa  ali u tom slučaju  se za pojedinačni prekršaj ne može se utvrditi novčana kazna veća upravo od tog definiranog iznosa.

Vrijeme! Bitan je protek vremena! No postavlja se i pitanje od kada se računa, odnosno od kojeg dana počinje teći zastara? Zastara prekršajnog progona počinje teći danom kad je prekršaj počinjen. Što je sa izvršenjem prekršajnopravnih sankcija? Izrečena prekršajnopravna sankcija ne može se izvršiti kad od pravomoćnosti odluke kojom je izrečena, protekne tri godine. Znači od pravomoćnosti odluke se računa, pazite ne računa se od dana donošenja odluke već od dana pravomoćnosti.

Ukoliko računate na blagodati nastupa zastare imajte na umu da su sudovi u posljednje vrijeme doista brzi i efikasni kao i da nije protiv svih sudskih odluka dopuštena žalba.