Komunalni red: Kada se i kako uklanjaju neregistrirani automobili s parkirališta?!

Ako komunalni redar ne utvrdi tko je vlasnik tog vozila, ostavit će na vozilu obavijest vlasniku da ga ukloni s površina javne namjene u roku od tri dana

Danima očajno tražeći parkirno mjesto, mrka pogleda mjerkate jedan automobil što danima, tjednima ne miče s pozicije na kojoj je parkiran. Nije on tu parkiran, on je betoniran, štoviše na njemu nema ni registarskih pločica. Jasno je vama da su vremena teška i da nije lako izbrojati par tisuća kuna za osiguranje i registraciju vozila kao i za sve što uz to ide, primjerice posjet mehaničaru. Međutim, nije parkiralište smjestilište za vozila bez tablica. Ne bi se to vas toliko ni ticalo da ima mjesta za parkiranje na pretek, ali nema! Kada nečeg nema, kad vlada suša i nestašica parkirnih mjesta onda se svatko krene češati upravo tamo gdje ga svrbi. Želite komad asfalta za uparkiravanje svog vozila! Osjećate da nešto morate poduzeti u pogledu vozila bez tablica na svom parkiralištu! Kome se javiti? Što činiti i što će se onda dogoditi? Što se može dogoditi? Što zakon kaže o tome? Zakon ali ne onaj o sigurnosti prometa na cestama već Zakon o komunalnom gospodarstvu tu priču spušta na niže razine. Jedinice lokalne samouprave! Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donose odluku o komunalnom redu! To u praksi znači da svaki grad i svaka općina donosi svoj komunalni red, kojim može na drugačiji način regulirati istu materiju. Sve naravno u skladu sa zakonom. Ono što vrijedi za jednu općinu u pogledu rješavanja parkiranja vozila bez registarskih oznaka, ne mora vrijediti u drugoj, razlike mogu postojati od grada do grada. Zaista i postoje! Manje-više sve općine i gradovi u svom komunalnom redu zabranjuju ostavljanje neregistriranih vozila na površinama javne namjene. Nakon te općenite odredbe, postoji niz nijansi, kao što rekosmo razlike od grada do grada od općine do općine. Znači morate zaviriti u komunalni red svog grada i općine! Preciznije, vucite komunalnog redara za rukav. Možete i telefonirati i pisati, dakako!

Kako stvari stoje primjerice u Osijeku? Vozilo ili dijelovi vozila što se ne upotrebljavaju u prometu zbog dotrajalosti, oštećenja, bez registarskih pločica, neregistrirana i sl., a ostavljeni su na površini javne namjene – vlasnik ih je dužan ukloniti u roku od 7 dana od dana ostavljanja vidno istaknutog upozorenja na vozilu ili dijelu vozila od strane komunalnog redara. Nakon proteka naznačenog roka, komunalni redar donosi rješenje protiv nepoznate osobe kojim se nalaže uklanjanje. Rješenje o uklanjanju se ističe na oglasnoj ploči Grada Osijeka i nakon što postane izvršno pristupa se uklanjanju putem ovlaštenog skupljača na trošak vlasnika. Vlasnik vozila može uklonjeno vozilo preuzeti u roku 30 dana od dana uklanjanja uz namirenje troškova uklanjanja. Protekom navedenog roka sa uklonjenim vozilima se postupa u skladu s važećim Pravilnikom o gospodarenju otpadnim vozilima.

Komunalni red recimo Općine Antunovac propisuje: Na javnim površinama zabranjeno je ostavljati registrirana, neregistrirana, oštećena ili napuštena vozila i njihove dijelove. Komunalni redar izdat će vlasniku vozila nalog za uklanjanje. Ako vlasnik vozila u ostavljenom roku isto ne ukloni, uklonit će ga Jedinstveni upravni odjel putem treće osobe. Neregistrirano, oštećeno ili napušteno vozilo zbrinjavat će se sukladno posebnim propisima o zaštiti okoliša predajom ovlaštenom skupljaču te vrste otpada. Rješenje o uklanjanju, s rokom uklanjanja, donosi komunalni redar. Uklonjena registrirana, neregistrirana, oštećena ili napuštena vozila i njihove dijelove, vlasnici su dužni preuzeti u roku 30 dana od dana uklanjanja, uz plaćanje nastalih troškova.

U konačnici valja vidjeti stvari stoje metropoli tj. u Zagrebu! Komunalni redar naredit će vlasniku vozila koje je neregistrirano i ne koristi se u prometu (zbog dotrajalosti, oštećeno u sudaru, neispravno i slično) i vlasniku lake teretne prikolice, kamp-prikolice i drugih priključnih vozila, plovnog objekta i olupine plovnog objekta, da u roku od tri dana ukloni vozila s površina javne namjene. Ako komunalni redar ne utvrdi tko je vlasnik tog vozila, ostavit će na vozilu obavijest vlasniku da ga ukloni s površina javne namjene u roku od tri dana. Ako vlasnik vozila ne postupi po rješenju komunalnog redara, izvršenje rješenja preko treće osobe provest će se na njegov trošak. Prisilno uklonjeno vozilo odvozi se na odgovarajuće odlagalište o čemu je komunalni redar dužan obavijestiti vlasnika. Ako vlasnik ne preuzme vozilo u roku od osam dana od primitka obavijesti i ne podmiri troškove uklanjanja i čuvanja (skladištenja) vozila, po provedenom vještačenju, vozilo će biti prodano na javnoj dražbi ili reciklirano na trošak vlasnika, a ako su troškovi zbrinjavanja vozila jednaki ili veći od procijenjene vrijednosti vozila, vozilo se predaje na recikliranje. Gradonačelnik na prijedlog gradskoga upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove osniva povjerenstvo koje gradonačelniku predlaže prodaju na javnoj dražbi odnosno recikliranje vozila koja se ne koriste u prometu ili su uklonjena s površina javne namjene. Vidite i sami da su razlike očite. Sve osim jedne, komunalni red nije dobrohotan prema neregistranim vozilima na površinama javne namjene.