Oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na motorna vozila za prijevoz osoba s invaliditetom: Kako ga ostvariti?

Pravilnik propisuje kako se motorno vozilo, koje se sukladno njegovim odredbama smatra motornim vozilom posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom, ne smije prodati ili otuđiti po drugoj osnovi ili davati drugome na uporabu

Plaćanje posebnog poreza na motorna vozila namijenjena za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila, Pravilnikom o posebnom porezu na motorna vozila te Uredbom o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila. Vozila posebno prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila. U prvu grupaciju motornih vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invaliditetom na koja se, dakle, ne plaća navedeni porez ulaze motorna vozila prilagođena tako da u njih invalidska kolica ili drugo srodno ortopedsko pomagalo namijenjeno prijevozu i transportu (npr. posebno izrađena stolica, krevet ili ležaj) mogu ući putem rampe ili lifta i u koje je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti.

Ono što je bitno kod ove grupacije motornih vozila je činjenica kako za ta motorna vozila nije potrebno ishođenje posebnog rješenja. Takva motorna vozila se uvijek smatraju motornim vozilima koja nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila. Doduše iznimno, ako to traži tijelo nadležno za registraciju motornih vozila, od nadležnog Carinskog ureda može se ishoditi potvrda da motorno vozilo (kao motorno vozilo posebno prilagođeno za prijevoz osoba s invaliditetom) nije predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila. Ono što je još zanimljivo pripomenuti kod ove grupe vozila je činjenica kako nema ograničenja snage motora za ova motorna vozila koja su prilagođena tako da u njih invalidska kolica ili drugo srodno ortopedsko pomagalo namijenjeno prijevozu i transportu (npr. posebno izrađena stolica, krevet ili ležaj) mogu ući putem rampe ili lifta i u koje je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti. Carinska uprava je upravo tu napomenu izrijekom navela u svojemu mišljenju (klasa: 410-19/17-11/1863 od 11. prosinca 2017.). To je jedna od bitnih razlika ove grupacije vozila u odnosu na onu drugu o kojoj će tek biti riječ.

Nije također naodmet istaknuti kako je Carinska uprava zauzela vrlo jasan stav u pogledu jedne krajnje kreativne ideje vezane uz mogućnost oslobođenja od posebnog poreza na motorna vozila. Mogu li biti oslobođeni plaćanja posebnog poreza na motorna vozila taksi prijevoznici, shuttle prijevoznici koji imaju registriranu djelatnost i licencije za prijevoz putnika te hoteli koji kupuju putnička osobna i kombi vozila za prijevoz osoba, gostiju itd. ako ugrade rampu za unos i iznos invalidskih kolica iz vozila te kao takva atestiraju u CVH?

Odgovor glasi: ne! Ne mogu biti oslobođeni plaćanja poreza. Tim vozilima nije primarna svrha prijevoz osoba s invaliditetom! Takav stav na krajnje nedvojben način dala je Carinska uprava (odgovor klasa: 410-19/19-11/206 od 15. veljače 2019. godine). Istaknuto je pritom kako gore spomenuti Pravilnik propisuje da se motorno vozilo koje se prema odredbama meritornog članka smatra motornim vozilom posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom ne smije prodati ili otuđiti po drugoj osnovi, davati drugome na uporabu, zalog, najam, rabiti u komercijalne ili druge slične svrhe ili predati kao osiguranje za druge obveze bez prethodne obavijesti nadležnom Carinskom uredu i plaćanja posebnog poreza.

Drugu grupaciju vozila oslobođenih plaćanja posebnog poreza, dakle pored onih gore navedenih, čine i motorna vozila za koja je upravo rješenjem nadležnog Carinskog ureda utvrđeno da ispunjavaju uvjete iz Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila. Motornim vozilima posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom (osim motornih vozila koja su prilagođena na način da u njih invalidska kolica ili drugo srodno ortopedsko pomagalo namijenjeno prijevozu i može ući putem rampe ili lifta i u koje je ugrađen mehanizam za njihovo pričvršćivanje radi osiguranja stabilnosti) smatraju se i motorna vozila za koje je rješenjem nadležnog Carinskog ureda utvrđeno da ispunjava uvjete iz Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila i čija se tehnička prilagodba odnosi na:

  1. a) upravljački mehanizam koji je posebno prilagođen za upravljanje od osoba s invaliditetom od najmanje 80% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta ili
    b) prilagodbu mehanizma za pričvršćivanje djece s težim smetnjama u razvoju.

Nadalje, čija prodajna cijena kao novog motornog vozila, odnosno čija tržišna cijena kao rabljenog motornog vozila na hrvatskom tržištu nije viša od 170.000,00 kuna, što ne uključuje vrijednost izvršenih prilagodbi (tržišnom cijenom se smatra vrijednost rabljenog motornog vozila na hrvatskom tržištu sa svim javnim davanjima, bez uključenog posebnog poreza), a koje se stječe najviše jednom u pet godina i čija snaga motora nije veća od 110 kilovata (kW).

Tko može upravljati takvim motornim vozilom određuje se rješenjem nadležnog Carinskog ureda. Ako je riječ o motornom vozilu čija se tehnička prilagodba odnosi na upravljački mehanizam koji je posebno prilagođen za upravljanje od osoba s invaliditetom od najmanje 80% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta, njime može upravljati osoba s invaliditetom od najmanje 80% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta i na njezino ime se motorno vozilo mora registrirati.

U slučaju kad je riječ o motornom vozilu čija se tehnička prilagodba odnosi na prilagodbu mehanizma za pričvršćivanje djece s težim smetnjama u razvoju, vozilom može upravljati roditelj ili skrbnik djeteta s težim smetnjama u razvoju i na čije ime se motorno vozilo mora registrirati. Dakle, rješenje će glasiti na podnositelja zahtjeva, odnosno roditelja ili skrbnika djeteta s težim smetnjama u razvoju tako da nema potrebe “prepisivati” vozilo na djetetovo ime kako bi vozilo bilo oslobođeno plaćanja posebnog poreza sukladno stavu Carinske uprave (KLASA: 410-19/17-11/1863 od 11. prosinca 2017.)

Dijete s težim smetnjama u razvoju prema Pravilniku je dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti zbog kojih takvo dijete ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene djetetovoj dobi i koje ovisi o pomoći druge osobe, pri čemu je utvrđena prijeka potreba stalne pomoći i njege druge osobe u punom opsegu, odnosno teži ili teški invaliditet, a djetetom se smatra osoba do navršenih 18 godina.

U postupku izdavanja rješenja status osobe s invaliditetom od najmanje 80% tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta, odnosno djeteta s težim smetnjama u razvoju utvrđuje se na temelju:

  1. rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  2. nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom ili
  3. rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb.

Kako bi se spriječile razne makinacije, Pravilnik propisuje kako se motorno vozilo, koje se sukladno njegovim odredbama smatra motornim vozilom posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom, ne smije prodati ili otuđiti po drugoj osnovi, davati drugome na uporabu, zalog, najam, rabiti u komercijalne ili druge slične svrhe ili predati kao osiguranje za druge obveze bez prethodne obavijesti nadležnom Carinskom uredu i plaćanja posebnog poreza, i to do isteka roka od pet godina od dana registracije motornog vozila. U prometnu dozvolu motornog vozila upisuje se zabrana otuđenja.

Svako pravilo ima iznimke, tako i ovo o zabrani otuđenja tijekom petogodišnjeg perioda. Naime, motorno vozilo koje se, prema odredbama meritornog članka Pravilnika, smatra motornim vozilom posebno prilagođenim za prijevoz osoba s invaliditetom i koje je u prometnoj nesreći oštećeno više od 70% od njegove tržišne vrijednosti, može se prodati ili otuđiti po drugoj osnovi propisanog petogodišnjeg roka.

Također se motorno vozilo posebno prilagođeno za prijevoz osoba s invaliditetom može bez nastanka obveze plaćanja posebnog poreza prije isteka roka od pet godina prodati drugoj osobi ili na drugi način otuđiti u korist druge osobe koja ispunjava Pravilnikom propisane uvjete. Postupanje protivno propisanim uvjetima i/ili protivno uvjetima iz rješenja smatra se nezakonitom uporabom motornog vozila na području Republike Hrvatske, a u tom slučaju obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza nastaje na dan izdavanja rješenja kojim je prethodno utvrđeno da motorno vozilo ispunjava uvjete iz Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila.